Leerlingenzorg

 

De plaatsing van een leerling op school

Plaatsing bij ons op school kan pas dan plaatsvinden, als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft. Deze verklaring wordt door het Samenwerkingsverband VO afgegeven, als deze beoordeelt dat uw zoon/dochter is aangewezen op vso zml of mg onderwijs. 
Onze routebegeleider van de Stormvogel kan u hulp bieden bij het bovenstaand traject, het invullen van het aanvraagformulier en het verzamelen van de benodigde documenten voor het aanvraagdossier. Ook is het mogelijk dat een deskundige van de school aanvullend onderzoek doet om het dossier compleet te maken.

Als een leerling bij ons op school wordt geplaatst, maakt de orthopedagoog aan de hand van dossiergegevens een startdocument en een ontwikkelingsperspectiefplan, waarin tevens de onderwijsdoelen voor de korte termijn zijn opgenomen.

Dit document wordt naar de ouders gestuurd. Na ca. 8 weken worden de doelen geƫvalueerd en wordt het startdocument omgezet in een definitief onderwijsaanbod. Dit onderwijsaanbod wordt in het groepsplan verwerkt.


Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen in de school

Leerkrachten maken op grond van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem een groepsplan waarin de leerdoelen voor het schooljaar vermeld staan.
De bijbehorende materialen, methodieken, de organisatievormen en de frequentie staan ook in het groepsplan vermeld. Een individueel handelingsplan wordt slechts gemaakt wanneer het een verbijzondering van het groepsplan is en datgene beschrijft wat van het groepsplan afwijkt.