Leerlingbespreking

Elke leerling wordt minimaal één keer per schooljaar besproken in de leerlingbespreking. Vooraf vullen de leerkrachten en paramedici het formulier voor de leerlingbespreking in dat gebaseerd is op de uitgangspunten van de methodiek handelingsgericht werken. Bij de besprekingen zijn de orthopedagoog, de leerkrachten, de interne begeleider en eventueel de logopediste aanwezig.Advies en acties die tijdens de bespreking zijn afgesproken komen terug bij de diverse leerkrachten door deze op het formulier voor de leerlingbespreking aan te vullen en deze worden na 8 weken geëvalueerd. Indien nodig wordt een kortdurend individueel handelingsplan opgesteld. Wanneer uit een leerlingbespreking blijkt dat er vragen zijn voor de Commissie van Begeleiding dan draagt de orthopedagoog er verantwoording voor dat dit in de Commissie van Begeleiding wordt besproken. Advies dat volgt gaat via de orthopedagoog terug naar de interne begeleider die het terugkoppelt naar de leerkracht.Tijdens de contactavonden worden de uitkomsten van de leerlingbespreking met de ouders besproken en indien van toepassing worden de ouders gevraagd het kortdurend individueel handelingsplan te ondertekenen.