Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: een ouder- en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit vier leden, waarvan twee van  de Stormvogel en twee van  de Eenhoorn. De MR beschikt over een medezeggenschapsreglement.

Elk lid heeft maximaal drie jaar zitting en kan zich herkiesbaar stellen. Via verkiezingen worden de nieuwe MR-leden gekozen. Via de medezeggenschapsraad is inspraak en advies betreffende het beleid en de organisatie van de Stormvogel voor de ouders en het schoolteam  geregeld.

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur.

Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

In de Wet medezeggenschap op scholen klik hier voor de tekst  (WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd:

  • ·         de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school
  • ·          waakt in school tegen discriminatie
  • ·          bevordert gelijke behandeling.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht.

Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar.

Er is een gemeenschappelijke MR (GMR) met de Piramide, school voor SBO, de Praktijkschool West-Friesland Hoorn en de Praktijkschool West-Friesland Stedebroec die onder hetzelfde bestuur vallen als de Eenhoorn/Stormvogel

Voor verdere informatie over de oudervereniging en de medezeggenschapsraad verwijs ik u naar het praktische deel van de schoolgids.