WERKPLAN 


Hieronder vindt  u het werkplan van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Eenhoorn/de Stormvogel. Onze MR vertegenwoordigt twee van de zeven scholen die bij de Stichting Trigoon horen. Dit is voor het speciaal basisonderwijs z.m.l. SO de Eenhoorn en voor het voortgezet speciaal onderwijs z.m.l. VSO de Stormvogel.  Het werkplan is een leidraad voor de MR zelf om overzicht te houden in de werkzaamheden en activiteiten. Het werkplan speelt een rol bij de informatievoorziening en de verantwoording van de raad naar haar achterban/ personeel, ouders en leerlingen van onze scholen en naar het bestuur. In dit werkplan kunt u lezen welke doelen wij nastreven en welke activiteiten wij voor dit schooljaar gaan ondernemen. Het werkplan is een goed middel om inzicht te krijgen in de werkzaamheden van de MR.  Dit schooljaar zal de MR extra aandacht geven aan:  werkdruk en invulling 40-urige werkweek, evaluatie van het 5 Gelijke Dagen Model, het taakbeleid, seniorenbeleid, het monitoren van de pilot IKEC, het evalueren van en het werken in domeinen op de Eenhoorn, het privacy beleid (t.a.v. 18-jarigen), de website van de school en informatievoorziening en contact MR met achterban ouders en personeel. Dit schooljaar zullen de volgende onderwerpen terug te vinden zijn als agendapunten; Schoolbegroting, beleidsplan, schoolgids, formatieplan, bestuursformatieplan, ARBO, voortgangsrapportages, passend onderwijs, en communicatie naar en met de achterban. De communicatie naar de achterban wordt verzorgd door gebruik te maken van de website van de school en de Nieuwsbrieven. Er is op de website van SO de Eenhoorn en VSO de Stormvogel een speciale  pagina met informatie over de MR en haar werkzaamheden. Op deze site worden het Werkplan en de notulen van de MR- vergaderingen geplaatst. Verder wil de MR onderzoeken in hoeverre de nieuwe Cao PO wordt toegepast.


              

          Werkplan

            2018-2019