Hoe geven we ons onderwijs vorm

 

Het centrale begrip voor ZML onderwijs op de Stormvogel is het streven naar zelfsturing van de leerling, zodat hij/zij zich voorbereidt op een zo groot mogelijke zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap.

De leerlijnen van het CED vormen de verbindende schakel tussen kerndoelen, subdoelen, standaarden, leermethoden, leerlingvolgsysteem, school- groeps -en individueel handelingsplan.

Leerlijnen worden gebruikt om:

  • het onderwijs zichtbaar en overdraagbaar te maken. In de leerlijnen wordt het onderwijsaanbod per leergebied beschreven. Ze bieden inzicht in wat er op de school gebeurt en bevorderen de afstemming tussen iedereen die betrokken is bij het onderwijs. Daarmee bedoelen we niet alleen de mentoren, vakleerkrachten en stagebegeleiders, maar ook ouders en het bevoegd gezag. Middels de leerlijnen maken wij duidelijk welke doelen wij nastreven, hoe deze bereikt worden en tijdens de evaluaties wordt duidelijk of we ze daadwerkelijk hebben bereikt.
  • het onderwijsaanbod in de leerlijnen vormt de basis van de handelingsplanning, waardoor alle leerkrachten vanuit een gemeenschappelijk kader werken. Het onderwijsaanbod wordt aan methoden, materialen, leertijd en didactiek gekoppeld. Om aan te kunnen sluiten bij ieder ontwikkelingsniveau is het noodzakelijk om ook methoden aan te passen of zelf te ontwikkelen.
  • de leeropbrengsten inzichtelijk te maken door deze in het leerlingvolgsysteem te verbinden met de leerlijnen. Dit proces verloopt cyclisch: de gegevens uit het leerlingvolgsysteem geven richting aan de onderwijsdoelen voor een volgende periode. Hierna worden de vorderingen opnieuw geregistreerd in het leerlingvolgsysteem.