Onderwijskundige vormgeving

 

Wij werken volgens de wet op de Expertise Centra (WEC). De leerlingen die bij ons op school zitten zijn aangewezen op een orthopedagogische en orthodidactische benadering. Onze school is gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking en voor meervoudig beperkte leerlingen. Een leerling die op onze school wordt aangemeld heeft een cluster 3 indicatie nodig.

De scholen in het REC cluster 3 richten hun onderwijs op een vijftal ontwikkelingsgebieden:

 • arbeidsredzaamheid
 • sociale redzaamheid
 • communicatieve redzaamheid
 • motorische redzaamheid
 • cognitieve redzaamheid

 

Missie


De Stormvogel staat voor het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking en aan leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Het onderwijs richt zich op het aanleren van kennis, vaardigheden en gedragingen, die nodig zijn voor het toekomstige werkveld en/of de toekomstige leefsituatie. Het gaat hierbij om leerlingen met een uiteenlopend onderwijsperspectief. Uitgaande van de mogelijkheden van de leerlingen, worden zij voorbereid op dagactivering of arbeid.

 

Visie

De school gaat uit van onderwijs op maat, met nadrukkelijke aandacht voor een doorgaande lijn, uitgaande van de mogelijkheden van de leerling. De school realiseert een breed aanbod van onderwijsarrangementen, van waaruit toegewerkt wordt naar een passend toekomstperspectief.

De cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling wordt optimaal gestimuleerd. De school bereidt de leerling voor op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in zijn omgeving, waarbij de ontwikkelingen in onze maatschappij nauwlettend worden gevolgd.

De missie en de visie van de Stormvogelschool vertalen we door:

 • Het werken met drie uitstroomprofielen richting passende arbeidsplaatsen.
 • Het werken met de leerlijnen die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de leerling op het gebied van de leergebiedoverstijgende doelen en de leergebiedspecifieke doelen. Deze laatste richten zich op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.
 • Het werken met onderwijsarrangementen .
 • Het verder ontwikkelen van methoden richting praktijkvakken / leerling-werkplaatsen en interne stage.
 • Ouders betrekken bij ons onderwijs middels een klankbordgroep.
 • Een duidelijk, veilig en voorspelbaar schoolklimaat bieden voor de leerlingen.
 • Het structureel voeren van individuele gesprekken met leerlingen op hun ontwikkelingsniveau om hen meer inzicht te geven in hun mogelijkheden en beperkingen.
 • Indien nodig het werken volgens de TEACCH-methode.
 • Het transparant maken van de werkwijze en de opbrengsten.
 • Het aanspreekniveau aanpassen aan het functioneringsniveau van de leerling.
 • Het werken met ondersteunende communicatie.

 

Het klimaat van de school

Om tot leren te komen, moet een leerling zich op school veilig voelen en vertrouwen hebben in zijn begeleiders. Een goed contact tussen thuis en school speelt hierbij een belangrijke rol. Om dit te bereiken, streven wij naar een open en vriendelijke manier van omgaan met leerlingen en ouders. Onderwijzen en opvoeden gaan hand in hand. Om er voor te zorgen dat leerlingen optimaal kunnen functioneren, wordt een verantwoord pedagogisch klimaat gecreƫerd. Veiligheid, vertrouwen, een sfeer waarin de leerling zichzelf kan en durft te zijn, zijn daarvoor belangrijke basisvoorwaarden.