Het eindtrajectgesprek

Als een leerling 19 jaar is geworden mag hij tenminste nog één jaar naar school. In een overleg met de leerling, zijn ouders/ verzorgers, de stageleraar en de directeur wordt besproken wat er in dat laatste schooljaar moet gebeuren om de leerling op de werkplek te krijgen waarvan wij samen denken dat dat de beoogde, meest gewenste werkplek is. Dit is het eindtrajectgesprek. Hier wordt een verslag van gemaakt door de stageleraar waarvan alle betrokkenen een kopie krijgen. In dit verslag staan de stappen die ondernomen moeten worden om deze werkplek voor de leerling te realiseren.

Dat kan zijn een verlenging van de bestaande stageplaats met reëel perspectief op een baan in het vrije bedrijf, en in een later stadium samen met het UWV en bedrijf een aangepaste arbeidsovereenkomst opstellen. Of aanvraag van een stage in de S(ociale )W(erkvoorziening) en tegelijkertijd de inwerkingstelling van de indicatie voor de SW bij het CWI. Dit gebeurt voor de leerlingen waar geen perspectief is op betaald werk in het vrije bedrijf. Voor de leerlingen die aangewezen zijn op AWBZ-gefinancierde dagbesteding wordt een aanvraag voor indicatiestelling door de ouders/ verzorgers bij het CIZ gedaan. De school regelt stage(s) voor de leerling in dagbestedingvoorzieningen die het beste aansluiten bij de mogelijkheden en wensen van de leerling. Eén van deze stageplaatsen wordt de toekomstige werkplek.

Als de doelen van het eindtrajectgesprek gehaald zijn verlaat de leerling de school en heeft hij een arbeidsplaats in de maatschappij.

De drie werksoorten waar de vsozml-leerlingen naar uitstromen zijn AWBZ-gefinancierde dagbesteding, de Sociale Werkvoorziening en het Vrije Bedrijf.