De ouders

Samenwerking ouders en school

Voor alle leerlingen is het van belang dat ouders en school zoveel mogelijk op één lijn zitten. Elkaar informeren is daarin het sleutelbegrip. Om een goed antwoord te kunnen geven op de specifieke problemen die de leerlingen ondervinden is een goede samenwerking met de ouders heel belangrijk.


Informatieverstrekking

 • Er zijn de volgende formele contactmomenten:

 • Huisbezoeken

 • Rapportbesprekingen, éénmaal per jaar

 • Info/kennismakingsavond, éénmaal per jaar

 • Thema-ouderavond, éénmaal per jaar

 • Infoavond over vorderingen/ontwikkelingen binnen alle vakken, éénmaal per jaar

 • Koffie-ochtenden 3x per jaar

 • Extra info in het begin schooljaar voor nieuwe ouders

Er bestaat ook informatie in de volgende vormen:

 • Schoolgids
 • Groepnieuwsbrief, met info over de dagelijkse gang van zaken in de groep
 • Nieuwsbrief met allerlei schoolbrede informatie
 • Specifieke informatiebrieven over onderwijsinhoudelijke onderwerpen
 • Mailcontact met ouders
 • Incidenteel contactschriftjes of contactagenda’s

Inspraak

Op school zijn een ouderraad, een medezeggenschapsraad en een klankbordgroep aanwezig.

De ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en een afvaardiging vanuit de school. De ouderraad houdt zich bezig met allerlei ondersteunende werkzaamheden voor de school, zoals de organisatie van ouderavonden, discoavonden en het mede-organiseren van festiviteiten zoals het kerstfeest. De ouderraad beheert het ouderfonds.

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 geledingen, een ouder- en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit vier leden, waarvan twee van de Stormvogel en twee van de Eenhoorn. De m.r. beschikt over een medezeggenschapsreglement. Elk lid heeft maximaal drie jaar zitting en kan zich herkiesbaar stellen. Via verkiezingen worden de nieuwe m.r.-leden gekozen.

Via de medezeggenschapsraad is de inspraak van ouders en schoolteam in het reilen en zeilen van de school geregeld. Eén van de algemene taken van de medezeggenschapsraad is het bevorderen van openheid, openbaarheid en overleg in de school. Ook heeft zij de taak te waken tegen discriminatie. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Er is een gemeenschappelijke m.r. (g.m.r.) met de Piramide, school voor s.b.o., die onder hetzelfde bestuur valt als de Eenhoorn/Stormvogel. ( zie ook overige informatie ).

De klankbordgroep

De klanbordgroep bestaat uit ouders die graag betrokken willen zijn bij veranderingen en verbeteringen in ons onderwijs. Eens in de twee maanden komt de groep bij elkaar om van gedachten te wisselen over onderwijsinhoudelijke zaken.


Leerlingenraad


Ook onze leerlingen hebben recht op inspraak en informatie. In de leerlingenraad leren ze problemen te bespreken, mee te denken over zaken die hen aangaan en zo meer betrokken te raken bij de school. Ze geven de directie gevraagd en ongevraagd advies. Ze leren verder te kijken dan alleen hun eigen belangen en mede verantwoording te dragen voor beslissingen die genomen worden. Ze leren de belangen van alle leerlingen, ongeacht hun beperkingen, te vertegenwoordigen. Daarnaast krijgen ze informatie over allerlei zaken die op school gebeuren. De school wil zo inzicht krijgen in en belangstelling tonen voor de belevingswereld van de leerlingen en de mogelijkheid hebben om daarop in te spelen.

Uit de diverse bouwen zijn in totaal 6 leerlingen gekozen door de leerlingen zelf. Voorafgaand aan de verkiezingen hebben de kandidaten hun verkiezingsprogramma bekendgemaakt, hebben dat tegenover de leerlingen moeten verdedigen en vragen vanuit de groep moeten beantwoorden.

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een jaarplanning gemaakt en worden er onderwerpen ingebracht.