Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad [M.R.] bestaat uit 2 geledingen, een ouder- en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit vier leden, waarvan twee van de Stormvogel en twee van de Eenhoorn. De M.r. beschikt over een medezeggenschapsreglement. Een zittingsperiode van de M.R. is 3 jaar, daarna kan een lid zich herkiesbaar stellen. Via verkiezingen worden de nieuwe MR-leden gekozen. Via de
medezeggenschapsraad is de inspraak van ouders en schoolteam in het reilen en zeilen van de school geregeld. De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

In de Wet medezeggenschap op scholen
http://84.53.99.5/page/Medezeggenschap/Medezeggenschap_op_school/De_wet
(WMS) wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd:

· de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school
· waakt in school tegen discriminatie
· bevordert gelijke behandeling.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er
zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via
zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. Er
is een gemeenschappelijke M.R.(GMR) met de Piramide, school voor s.b.o.,
die onder hetzelfde bestuur valt als de Eenhoorn/Stormvogel.