Protocollen

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten en om escalaties te voorkomen wordt aan iedereen die betrokken is bij of geconfronteerd is met agressie en geweld door de school afdoende hulp en begeleiding geboden. We hanteren hierbij:

  • Een gedragsprotocol
  • Een protocol fysiek, verbaal en psychisch geweld
  • Een registratieprotocol


Procedure bij schorsing of verwijdering van een leerling

Er kunnen zich situaties voordoen, waarin het nodig is een leerling te schorsen of te verwijderen.

Schorsing

Schorsing vindt in principe plaats indien direct en adequaat gehandeld moet worden. Het is dan ook niet altijd mogelijk om alle betrokkenen te horen alvorens de beslissing tot schorsing te nemen. Art. 4:11 onder a. van de Algemene Wet Bestuursrecht biedt de mogelijkheid het horen te laten, indien de vereiste bespoediging dit noodzakelijk maakt. Wel dienen echter de ouder(s)/verzorger(s) zo spoedig mogelijk na het moment van schorsing gehoord te worden. De ouder(s)/verzorger(s) dienen erop gewezen te worden dat zij bezwaar kunnen maken tegen de schorsing. Eén en ander wordt meegedeeld in hetzelfde schrijven als waarin aan de ouder(s)/verzorger(s) wordt gemeld, dat het kind zal worden geschorst.


Verwijdering

Alvorens een leerling te verwijderen dienen de volgende personen gehoord te worden:

a: de te verwijderen leerling

b. de betrokken leerkracht(en)

c: de ouder(s)/verzorger(s)

Bij verwijdering stelt het bevoegd gezag direct de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling schriftelijk in kennis van de beslissing. De beslissing dient gemotiveerd te zijn, terwijl tevens moet worden aangegeven dat bezwaar kan worden gemaakt bij het bestuur binnen een tijdsbestek van 6 weken.

Indien bezwaar wordt gemaakt dient dat schriftelijk en binnen zes weken te geschieden.